obchodné podmienky

Článok I
Úvod.

Vaselogo s.r.o., so sídlom: L.Svobodu 2499/92, 05801 POPRAD, IČO: 44924721, DIC: 2022880112, Bankové spojenie: 2622801872/1100 vydáva a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky pre tvorbu loga a korporátnej identity. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky poskytovania služieb spoločnosti Vaselogo s.r.o. a fyzických a právnických osôb (ďalej aj ako „zmluvné strany"), ktoré s ňou uzatvoria obchodný vzťah formou objednávky uvedenej na stránkach www.vaselogo.sk a www.tvorba-loga.com, ktorá zároveň slúži ako zmluva o vytvorení diela (loga, prípadne korporátnej identity)


Článok II
Základné pojmy.

Logo je grafický symbol, ktorý vizuálne identifikuje spoločnosť, jednotlivca, výrobok alebo tovar. Vo väčšine prípadov je tento grafický
symbol doplnený textom (názvom). Po registrácii loga získavame registrovanu obchodnú známku.

Logo je určujúcim prvkom korporátnej identity (firemnej alebo podnikovej identity). Korporátna identita by mala komplexne obsahovať všetko, čo je dôležité pre vytvorenie individuálneho a charakteristického obrazu spoločnosti na verejnosti.

Tvorba korporátnej identity obsahuje: tvorba firemného loga, návrh firemných farieb, použitie loga v negatíve, čiernobiele logo, inverzné logá, jednofarebné logo - spracované v jednoduchom Logo manuali - (balík Classic), ďalej vytvorenie grafického návrhu vizitky, hlavičkového papiera, obálky (balík Extra), vytvorenie Design manuálu, ktorý presne určuje použitie logotypu vo firemnej komunikácii, predstavuje návod ako manipulovať s logom v jednotlivých aplikáciach firemnej komunikácie.

Komplentý Design manuál obsahuje: 01. Logotyp - základná definícia, 02. Logotyp - definícia farebnosti, 03. Povolené formy farebnosti (farebné logo na bielom pozadí, farebné logo na čiernom pozadí), 04. Povolené formy farebnosti (čiernobiele logo na bielom pozadí), 05. Povolené formy farebnosti (jednofarebné  logo), 06. Ochranná zóna logotypu, 07. Zakázané formy použitia, 08. Typografia - Základné fonty (primárny font, sekundárny font), 09. Printové materiály - vizitky, 10. Printové materiály - hlavičkový papier, 11. Printové materiály -  obálky, 12.
E-mail hlavička, 13. Power point - prezentácia grafická časť, 14. Aplikácie - Darčekové predmety, 15. Aplikácie - Tričká, 16. Aplikácie -
Vozidlá, 17. Aplikácie - Smerové tabule.

„Dielo" predstavuje vytvorenie loga a korporátnej identity podľa autorského zákona.„Objednávateľ" je ten, kto si objednáva vytvorenie diela

„Zhotoviteľ" je zhotoviteľom diela, čiže spoločnosť Vaselogo s.r.o.


Článok III
Cena za služby

Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach www.vaselogo.sk a www.tvorba-loga.com v sekcii balíček služieb. Ďalšie doplnkové služby sú predmetom dojednania, s ktorým súhlasia obe strany. Doplnkové služby sú spoplatňové zvlášť.


Článok IV
Špecifikácia služieb
Zhotoviteľ má nárok na zálohovú platbu vo výške 140 .- Eur (skicovné). pred samotným začatím prác. Spoločnosť Vaselogo s.r.o. vystaví za týmto účelom objednávateľovi zálohovú faktúru alebo príjmový pokladničný doklad.

Ostávajúci rozdiel ceny diela objednaného balíka služieb bude spoločnosť Vaselogo s.r.o. účtovať po skončení a uzatvorení prác formou faktúry - daňového dokladu alebo vystaví ďalší príjmový pokladničný doklad. Logopack a súbory korporátnej identity budú klientovi zaslané na jeho mail po uhradení tejto faktúry. 


Článok V
Práva a povinnosti spoločnosti Vaselogo s.r.o.

Spoločnosť Vaselogo s.r.o. má právo:
a) na zaplatenie ceny za dielo a služby tak, ako je uvedené a dohodnuté vo všeobecných obchodných podmienkach
b) používať vyhotovené logo ako prezentáciu svojich služieb
c) odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok

Spoločnosť Vaselogo s.r.o. je povinná najmä:
a) vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom,
b) chrániť osobné údaje, technické parametre a iné údaje, ktoré sú obsahom obchodného tajomstva.


Článok VI
Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný:
a) vyplniť čo najpresnejšie a najdôkladnejšie objednávkový formulár, čo najviac špecifikovať požiadavky na výrobu loga a korporátnej identity,
prípadne podkladové materiály dodať v zodpovedajúcej kvalite,
b) platiť faktúry v dohodnutom termíne,
c) reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa.


Článok VII
Ochrana údajov

Spoločnosť Vaselogo s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zmluvnými stranami označených ako dôverné.


Článok VIII
Storno poplatky

Akzhotoviteľ odstúpi od zmluvy formou objednávky z dôvodu, že objednávateľ porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä pre
neposkytnutie súčinnosti alebo nezaplatenie dohodnutej platby riadne a včas, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu a to nasledovne:
a) Ak k odstúpeniu došlo po
začatí prác na diele, má zhotoviteľ nárok na úhradu už vykonaných prác
– 140 .- Eur (skicovné).
b) Ak k odstúpeniu do došlo po dátume ukončenia diela, má zhotoviteľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške celej sumy dohodnutej ceny za dielo. Pre prípad vzniku práva na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že zmluvná pokuta sa započíta s doposiaľ zaplatenou sumou ceny diela s účinnosťou ku dňu odstúpenia. V prípade kladného zostatku v prospech zhotoviteľa je objednávateľ povinný zaplatiť tento zostatok do 3 dní odo dňa odstúpenia.


Článok IX
Odovzdanie diela a prechod vlastníctva

Právopoužívať logo a korporátnu identitu (dielo)  prejde na Objednávateľa ich riadnym odovzdaním a prevzatím zo strany Objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje niečo iné. Odovzdaním Diela Objednávateľ získa k odovzdanej časti Diela právo Dielo bezvýhradne užívať.


Článok X
Rozhodné právo a riešenie sporov

Právne vzťahy spoločnosti Vaselogo s.r.o. a objednávateľa sú upravené predovšetkým v zmluve o vytvorení loga a korporátnej identity. Práva
a povinnosti zmluvných strán v zmluve o pripojení neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Vaselogo s.r.o. a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v priepade, že objednávateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v priepade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky. Vzájomné spory medzi objednávateľom a spoločnosťou Vaselogo s.r.o. je objednávateľ povinný riešiť prednostne so spoločnosťou Vaselogo s.r.o. v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodaríspor urovnať, je objednávateľ oprávnený predložiť' spor miestne alebo vecne príslušnému súdu.


Článok XI
Iné dojednania

Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov vyššej moci, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy.Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.


Článok XII
Zmena všeobecných podmienok

Spoločnosť Vaselogo s.r.o. je povinná vydať nové všeobecné podmienky 7 dni pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojich internetových stránkach. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť bez súhlasu objednávateľa tieto všeobecné podmienky poskytovaných služieb. Ak dôjde k podstatnej zmene všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť Vaselogo s.r.o. je povinná informovať o tom objednávateľa elektronickou formou.


Článok XIII
Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2012

Vaselogo s.r.o. - Copyright 2010 - All Rights Reserved